CSR

KVALITET & CSR

KVALITETSPOLICY

____

Q M S

Med ett kundfokuserat, kompetent och väl sammansvetsat team ska vi leverera grafiska produkter och lösningar som möter och överträffar våra kunders förväntningar. Vårt kvalitetsarbete ska säkerställa utvecklingen av våra arbetsflöden, våra produkter och vårt produktutbud. Varje teammedlem ska vara väl insatt i personliga och gemensamma mål och på så sätt säkerställa att våra produkter och lösningar håller en hög kvalité och standard.

 

Genom att arbeta med ständiga förbättringar, tydliga mål, dokumenterade rutiner och uppföljning av dessa, optimerar vi kvalitén och minimerar felmarginalen.

I vårt kvalitetssystem som bygger på ISO 9001:2008 principer, jobbar vi aktivt med:

• Kundfokus
• Tydligt ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring och utveckling
• Faktabaserade beslut och mätning
• Relationshantering

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

____

V Å R A    V Ä R D E R I N G A R

Vi jobbar aktivt med att värna om miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och produktansvar.  I vårt arbete ser vi till att alla i vår organisation jobbar mot dessa gemensamma mål och att det aktiva miljöarbetet går som en grön tråd genom hela verksamheten.

MILJÖPOLICY

 • Vi ska bedriva ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete i syfte att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan fån vår tillverkning och de trycksaker vi producerar.
 • Vi ska ständigt förbättra vår miljöprestanda och uppfylla krav som ställs på våra kunder, miljölagstiftningen och andra tillämpliga lagar och krav.
 • Vi ska kännetecknas av hög kompetens i vårt arbete och därigenom aktivt verka för användandet av material och kemikalier med fördelaktiga miljöegenskaper. Vår målsättning är att på sikt minska användningen av kemikalier i vår till verkning.
 • Vår målsättning är att vi ska verka och upplevas som en leverantör med hög miljömedvetenhet och kompetens. Detta ska ske genom att det personliga ansvarett hos alla medarbetare upprätthålls och ständigt utvecklas genom utbildning och information.

SOCIALT OCH ETISKT

 • Vi tackar nej till uppdrag innehållande rasistiska eller kränkande inslag .
 • Vi ser allvarligt på sexuella trakasserier.
 • Vi ser allvarligt på mobbning.
 • Vi är i mot exploatering av djur.
 • Vi värnar om våra team-medlemmar och ingen hos oss ska inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
 • Vi värnar om en god, säker och attraktiv arbetsmiljö.
 • Vi vill vara ett föredöme vad gäller kamratskap, omtanke och trivsel.
 • Produkter och tjänster som bolag inom Inform-CMG  köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.

ÄRLIGHET

 • Vi skall kunna stå för våra budskap och vara ärliga i vår marknadsföring.
 • Vi skall stå fast vid våra löften om pris tid och kvalité gent i mot kunden.
 • Vi skall ha en ärlig och lojal personal.

VÅRA CERTIFIERINGAR

Send this to a friend