ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

____

C E R T I F I E R A D

 

VI jobbar ständigt framåt med vårar miljöarbete. Vi vill producera på ett miljövänligt och hållbart sätt med alt vad det innebär med återvinning, miljövänliga kemikalier, reducerade utsläpp osv. Detta mäts och regleras på olika vis. För att få ett så effektivt och överskådligt arbete så har vi valt att jobba utifrån ISO 140001 och dess ramverk. Välkommen till ett hållbart samarbete!

ISO AC2

Vad är ISO 14001?

(Hämtat från SIS hemsida)

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Fördelar med ett miljöledningssystem

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
•  Ökad processeffektivitet
•  Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
•  Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
•  Ökad andel förnybara resurser och system
•  Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
•  Ökad kompetens i organisationen
•  Ökad dialog mellan organisationoch intressenter

Vad krävs?

•  Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
•  Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
•  Systemet är beskrivet
•  System och beskrivning underhålls löpande
•  Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan
Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2004 oavsett verksamhetens art och storlek. Det är möjligt att inom vissa gränser utesluta krav som inte är relevanta för användaren.

Litorapid

Litorapid Media AB 14001

Send this to a friend